Tạo class và object trong PHP

Tạo class và object trong PHP

Class và object khá dễ tạo trong PHP. Bạn cần tạo một class trước khi bạn tạo một object thuộc về class đó. Để
tạo một class, bạn sử dụng từ khóa PHP class. Sau đây, là một class đơn giản:

class Car{
Nothing to see here, move along
}

Code này đơn giản định nghĩa một class gọi là Car và không làm gì cả, nó chỉ chứa một comment. Chú ý là
định nghĩa của class chứa từ khóa class, theo sau tên của class, theo sau code tạo nên class trong dấu {}.
Tên của class bắt đầu bằng chữ hoa.
Bạn vừa tạo một class, bây giờ bạn có thể tạo các objects dựa trên class. Để tạo một object, bạn dùng từ khóa
new được theo sau tên của class mà bạn muốn object dựa trên nó. Bạn sau đó có thể gán object cho một biến, giống
với bất cứ giá trị nào khác.

class Car{
//Nothing to see here, move along
}
$beetle=new Car();
$mustang=new Car();
print_r($beetle);//displays Car object
print_r($mustang);//displays Car object

Code này trước tiên định nghĩa một class Car rỗng. Sau đó, tạo 2 instance của class Car, đó là 2 objects Car.
Nó gán một object cho biến $beetle, và gán cái kia cho biến $mustang. Chú ý là, mặc dù cả hai objects dựa trên
cùng một class, chúng độc lập với nhau, và mỗi cái được lưu trong biến của bản thân chúng.
Một khi object được tạo, nội dung của chúng được hiển thị bằng cách sử dụng print_r(). Chúng ta nhớ print_r()
dùng để cho ra nội dung của mảng. Nó cũng có thể được sử dụng để cho ra nội dung của object. Trong trường hợp
này, class Car là rỗng, vì vậy print_r() chỉ cho thấy một thực tế là các objects dựa trên class Car.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *