Pseudocode và Flowchart là gì? (phần 5)

Vẽ flowchart (tiếp tục)

Để thể hiện chuỗi đúng của các phát biểu này, bạn sử dụng mũi tên hay flowlines, để kết nối các
bước. Bất cứ khi nào có thể, hầu hết flowchart đọc từ đỉnh xuống đáy hay từ trái qua phải trên một
trang. Đó là cách chúng ta đọc tiếng Anh, vì vậy khi flowcharts tuân theo thông lệ này, chúng là
dễ dàng hơn cho chúng ta để hiểu.
Để hoàn chỉnh, một flowchart nên bao gồm nhiều hơn hai phần tử: terminal symbols hay start/stop
symbols tại mỗi đầu cuối. Thường thì, bạn đặt một từ như start hay begin trong terminal symbol
đầu tiên và một từ như end hay stop trong cái kia. Terminal symbol tiêu chuẩn có hình như một
racetrack. Ảnh dưới thể hiện một flowchart hoàn chỉnh cho chương trình cái nhân đôi số và pseudocode
cho cùng vấn đề. Bạn có thể thấy từ hình rằng flowchart và phát biểu pseudocode là tương tự – chỉ
hình thức trình bày là khác nhau.

both

 

Lập trình viên ít khi tạo cả pseudocode và flowchart cho cùng vấn đề. Bạn thường sử dụng một
trong số chúng. Trong một chương trình lớn, bạn thậm chí có thể thích hơn viết pseudocode cho
một vài bộ phận và vẽ flowchart cho các bộ phận khác.
Ảnh dưới tóm tắt các flowchart symbols được sử dụng trong học phần này

quick ref

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *