Phương thức window setTimeOut()

Phương thức window setTimeOut()

Định nghĩa và sử dụng
Phương thức setTimeOut() gọi một hàm hay đánh giá một expression sau số lượng 1/1000 giây được chỉ ra
Tip: 1000 ms = 1 s
Tip: Hàm chỉ được thực thi một lần. Nếu bạn muốn lặp lại thực thi, sử dung phương thức setInterval()
Tip: Sử dụng phương thức clearTimeOut() để ngăn chặn hàm chạy
Cú pháp

setTimOut(function, milliseconds, param 1, param 2…)

Các giá trị tham số

Tham số                                               Mô tả
function                           Được yêu cầu. Hàm cái sẽ được thực thi.
milliseconds                   Tùy chọn. Số lượng 1/1000 để chờ trước khi thực thi code. Nếu bị bỏ qua, giá trị 0
được sử dụng.
param 1, param 2           Tùy chọn. Các tham số thêm để truyền tới hàm (không được hố trợ trong IE 9 và sớm hơn)

Ví dụ:

Chờ 5 s cho chào đón
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Window Object</h1>
<h2>The setTimeout() Method</h2>

<p>Wait 5 seconds for the greeting:</p>

<h2 id=”demo”></h2>

<script>
const myTimeout = setTimeout(myGreeting, 5000);

function myGreeting() {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Happy Birthday!”
}
</script>

</body>
</html>

 

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_win_settimeout

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *