Phương thức window setInterval()

Phương thức window setInterval()

Định nghĩa và sử dụng
Phương thức setInterval() gọi một hàm hay đánh giá một expression tại một khoảng thời gian được chỉ ra (bằng
một mili giây – 1/1000 giây)
Phương thức setInterval() sẽ tiếp tục gọi hàm cho đến khi clearInterval() được gọi hay cửa sổ (window) bị đóng.
Giá trị ID được trả về bởi setInterval() được sử dụng như là tham số cho phương thức clearInterval().
Tip: 1000ms=1 giây
Cú pháp

setInterval(function, milliseconds, param 1, param 2…)

Tham số                                 Mô tả
function                    Được yêu cầu. Hàm cái sẽ được thực thi.
milliseconds             Được yêu cầu. Khoảng (bằng 1/1000 s) tần suất thực thi code. Nếu giá trị nhỏ hơn 10,
giá trị 10 được sử dụng.
param 1, param 2             Tùy chọn. Các tham số thêm được truyền tới hàm (không hỗ trợ trong IE 9 và sướm hơn)

Ví dụ:

Hiển thị “Hello” mỗi giây (1000 milliseconds)
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>The Window Object</h1>
<h2>The setInterval() Method</h2>

<p id=”demo”></p>

<script>
const element = document.getElementById(“demo”);
setInterval(function() {element.innerHTML += “Hello”}, 1000);
</script>

</body>
</html>

Xem kết quả:
https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_win_setinterval3

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *