Phần tử cấu trúc HTML 5 (phần 2)

Nhiều hơn về phần tử cấu trúc HTML 5

Ở các bài trước, bạn đã làm việc với các phần tử HTML 5 header, nav, main và footer. Các phần tử HTML 5 này
được sử dụng cùng với div và các phần tử khác để cấu trúc các tài liệu trang web theo một cách có ý nghĩa
cái xác định mục đích của các vùng cấu trúc. Trong bài này bạn sẽ khám phá nhiều hơn ba phần tử HTML 5.

Phần tử section

Mục đích của phần tử section là chỉ ra một khu vực (section) của một tài liệu, như chương hay chủ đề. Phần tử
block display này có thể chứa các phần tử header, footer, section, article, aside, figure, div và các phần
tử khác được cần để cấu hình nội dung.

Phần tử article

Phần tử article có ý định trình bày một lối vào độc lập, như blog posting, bình luận, hay bài viết tạp chí
cái có thể đứng độc lập. Phần tử block display này có thể chứa các phần tử header, footer, section, aside, figure,
div và các phần tử khác để cấu hình nội dung.

Phần tử aside

Phần tử aside chỉ ra một vùng cạnh (sidebar) hay nội dung phụ khác. Phần tử block display này có thể chứa các
phần tử header, footer, section, aside, figure, div và các phần tử khác để cấu hình nội dung.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *