Nhìn sâu hơn vào switches (phần 3)

Broadcast domains

Trong học phần trước (trong phần “Understanding Switches”), tôi đã đề cập rằng các gói
dữ liệu các địa chỉ MAC đích đến của chúng là tất cả cái (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
ý định để được nhận bởi tất cả các thiết bị cái thấy gói dữ liệu. Các gói dữ liệu như vậy
gọi là broadcast packets.
Phạm vi của các thiết bị các broadcast packets có ý định cho được gọi là broadcast domain.
Thông thường thì, một switch chuyển tiếp các broadcast packets tới tất cả các cổng trên switch
ngoại trừ cổng trên đó broadcast packet được nhận. Vì vậy, broadcast domain chứa tất cả các thiết
bị kết nối với switch, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua switch khác.
Trong nhiều trường hợp, cho phép các broadcast packets đi qua một mạng lớn không là ý tưởng tốt.
Nếu mạng là lớn, các broadcast packets có thể tiêu thụ lượng đáng kể tổng băng thông có sẵn trên
mạng, làm chậm các lưu lượng mạng quan trọng khác.
Bạn có thể ngạc nhiên để khám phá có bao nhiêu broadcast traffic thực sự xảy ra trên một mạng lớn.
Dạng phổ biến nhất của broadcast packet một Address Resolution Protocol (ARP) request. ARP là giao
thức được sử dụng để quyết định địa chỉ MAC của một địa chỉ IP đã cho. Nếu một thiết bị IP muốn gửi
một gói dữ liệu tới thiết bị IP khác, máy gửi cần biết địa chỉ MAC của máy nhận. Nên, máy gửi truyền
rộng một ARP request, cái về cơ bản là câu hỏi:”Có ai biết địa chỉ MAC của địa chỉ IP cụ thể này?Nếu biết
hãy cho tôi biết”
Giảm lượng broadcast traffic trên một mạng là một cách thức then chốt để cải thiện hiệu suất tổng thể mạng.
Một trong những cách thức tốt nhất để làm cái đó là phân đoạn mạng theo một cách cái chia tách các broadcast
domains. Có hai cách để làm cái này: bằng cách sử dụng các routers, cái được mô tả trong học phần tiếp theo, hay
bằng cách sử dụng VLANs, cái được mô tả trong phần “Understanding VLANs”.

Chia sẻ