Nhìn sâu hơn vào switches (phần 2)

Bridging

Một bridge là một thiết bị cái rất tương tự như một switch, nhưng nó điển hình có ít cổng
hơn – có thể ít như hai cổng. Mục đích ban đầu của một bridge là cung cấp một liên kết giữa
hai mạng, nên một vài bridges chỉ có hai cổng. Giống với một switch, một bridge thẩm đinh địa
chỉ MAC đích đến của mọi gói dữ liệu nó nhận và chuyển tiếp gói dữ liệu tới phía bên kia của bridge
chỉ nếu bridge biết rằng đích đến là ở bên kia.
Về mặt kĩ thuật mà nói, một switch đơn giản là một bridge repeaters nhiều cổng. Sự khác biết hầu
như là mặt lịch sử, vì các bridges được tạo ra và sử dụng rộng rãi trước switches. Trước khi các
switches trở nên không đắt, các mạng Ethernet lớn đã sử dụng nhiều hubs để kết nối các máy tính
và các thiết bị khác, và một vài bridges được giới thiệu vào mạng để chia các collision domains lớn.
Bây giờ rằng switches là phổ biến, bạn không thấy thiết bị bridging riêng rẽ nữa.
Tuy nhiên, một chức năng cái một bridge có thể thực hiện có thể co sẵn: một bridge có thể được sử dụng
để kết nối hai dạng mạng khác nhau. Ví dụ, giả sử mạng chính của bạn sử dụng cáp Cat-5e, nhưng bạn cũng
có một mạng nhỏ hơn cái sử dụng cáp fiber-optic. Bạn có thể sử dụng một bridge để liên kết giữa hai dạng
mạng này. Bridge sẽ có hai cổng:một cổng Cat-5e và một cổng fiber-optic. Khi bridge nhận một gói dữ liệu
trên cổng Cat-5e, nó chuyển tiếp gói dữ liệu tới cổng fiber-optic, và ngược lại.
Tất cả switches có thể thực hiện dạng bridging này để kết nối các thiết bị Cat-5e cái hoạt động tại các tốc
độ khác nhau. Ví dụ, hầu hết máy tính có các giao diện mạng cái hoạt động tại 1 Gbps. Nhưng nhiều máy in có
các kết nối chậm hơn 100 Mbps. Các cổng trên một switch có thể tự động phát hiện tốc độ của thiết bị trên cuối
kia của cáp, nên bạn có thể plug một máy tính 1 Gpbs hay một máy in 100 Mbps vào một cổng switch. Switch sẽ tự
động chịu trách nhiệm buffer và chuyển tiếp các gói dữ liệu được nhận từ các thiết bị 1 Gbps tới các thiết bị
100 Mbps chậm hơn.
Một vài switches cũng bao gồm các cổng cái cho phép bạn kết nối switch thậm chí tới mạng nhanh hơn cái sử dụng cáp
đồng 10 Gbps hay fiber-optic, như mô tả trong học phần tiếp theo.

Chia sẻ