Lập trình Python: dạng Boolean

Dạng Boolean

Truyền một biểu thức tới hàm type của Python, và nó sẽ thông báo cho bạn dạng của giá trị biểu thức:

>>> type(14)
<class ‘int’>
>>> type(9.5)
<class ‘float’>
>>> type(‘hello’)
<class ‘str’>
>>> type(12 + 15)
<class ‘int’>

Một dạng Python chúng ta chưa gặp là dạng Boolean (bool). Không giống số nguyên, chuỗi kí tự và floats,
cái có hàng tỷ giá trị có thể, chỉ có hai giá trị Boolean: true và false. Những cái này chính
xác là các giá trị chúng ta cần trình bày kết quả của điều kiện.

>>> True
True
>>> False
False
>>> type(True)
<class ‘bool’>
>>> type(False)
<class ‘bool’>

Chúng ta có thể làm gì với các giá trị này? Với các số, chúng ta đã có các toán tử toán học như + và – cái
cho phép chúng ta kết hợp các giá trị thành một biểu thức phức tạp hơn. Chúng ta sẽ cần một tập hợp
mới các toán tử cái làm việc với các giá trị Boolean.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *