Làm việc với biến toàn cục PHP

Làm việc với biến toàn cục PHP

Mặc dù khái niệm phạm vi biến là hữu ích, đôi khi chúng ta cần tạo ra biến có thể truy cập
từ bất cứ đâu trong script của bạn, bất kể bên trong hay ngoài hàm. Biến như vậy gọi là biến
toàn cục.
PHP hỗ trợ biến toàn cục, nhưng nếu bạn học ngôn ngữ lập trình khác, bạn sẽ thấy PHP xử lí biến
toàn cục hơi khác.
Trong PHP, bất cứ biến nào được tạo ngoài hàm về bản chất là biến toàn cục cái có thể truy cập từ
code khác trong script không nằm trong hàm. Để sử dụng biến toàn cục trong một hàm, phải viết từ global’
theo sau tên biến trong khối code của hàm. Sau đây là một ví dụ:

$myGlobal = “Hello there!”;
function hello(){
global $myGlobal;
echo “$myGlobal<br/>”;
}
hello() //Display “Hello there!”

Bạn có thể thấy rằng hàm hello() có thể truy cập biến $myGlobal bằng cách khai báo nó là global sử dụng phát biểu
global. Hàm sau đó có thể sử dụng biến để hiển thị lời chào đón.
Trong thực tế, bạn không cần phải tạo một biến bên ngoài hàm để sử dụng nó như một biến toàn cục. Hãy xem
đoạn script sau:

function setup(){
global $myGlobal;
$myGlobal = “Hello there!”;
}
function hello(){
global $myGlobal;
echo “$myGlobal<br/>”;
}
setup();
hello(); //Display “Hello there!”

Trong đoạn script này, hàm setup() được gọi trước, nó khai báo biến $myGlobal như là một biến toàn cục và cho nó một
giá trị. Sau đó, hàm hello() được gọi. Nó cũng khai báo $myGlobal như là một biến toàn cục, cái có nghĩa là nó bây giờ
có thể truy cập giá trị của nó – đã được thiết lập từ trước đó bởi hàm setup() và hiển thị nó.
Nhân tiện bạn có thể khai báo nhiều hơn một biến toàn cục ở cùng một dòng, chia nhau bởi dấu phẩy:

function myFunction(){
global $myGlobal,$anotherGlobal;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *