Hiểu về các routers

Hiểu về các routers

Một router là một thiết bị tầng 3, cái có nghĩa nó làm việc tại tầng mạng của OSI Reference Model.
Trong ngôn ngữ thực tiễn, cái đó có nghĩa rằng các routers biết về địa chỉ IP. Ít nhất một router là
một bộ phận sống còn của bất cứ mạng hiện đại nào.
Một router khác so với một switch theo những cách sau:
+ Các switches làm việc với địa chỉ MAC, không biết gì về địa chỉ IP. Tương phản lại, các routers làm
việc với địa chỉ IP.
+ Các routers có thể tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thông tin giữa các mạng IP với các subnets khác
nhau. Ví dụ, nếu tổ chức của bạn có một mạng 10.0.100x và một mạng 192.168.0.x, một router có thể làm
hoạt động các gói dữ liệu để đi từ mạng 10.0.100.x đến mạng 192.168.0.x, và ngược lại. Một switch không
thể làm cái đó.
+ Các routers cũng làm một private network có thể trao đổi thông tin với internet. Ví dụ, giả sử bạn muốn
kết nối mạng của bạn với Internet qua một nhà cung cấp cáp băng thông rộng như Comcast. Nhà cung cấp cáp sẽ
cung cấp cho bạn một giao diện mạng cái có một địa chỉ IP public. Bạn sau đó sẽ phải sử dụng một router để
trao đổi các gói dữ liệu từ private network của bạn tới Internet qua địa chỉ IP public. Một switch không thể
làm cái đó cho bạn.
+ Các switches chia tách các collision domains. Các phân đoạn được tạo bởi switches vẫn là một phần của cùng
broadcast domain. Tương phản lại, các routers chia tách các broadcast domains. Nên, các broadcast packets không
đi qua gianh giới được tạo bởi các routers.
+ Các switches điển hình có một số lượng lớn các cổng – thường nhiều như 48 cổng trong một switch đơn. Routers thường
có ít cổng hơn, điển hình giữa 3 và 8 cổng. (Tuy nhiên, các routers cho các mạng rất lớn có thể có nhiều cổng hơn.
Ví dụ, Cisco tạo một router cái chứa nhiều như 256 cổng trong một chassis đơn).

Chia sẻ