Hiểu về các routers (phần 2)

Hiểu về các routers (tiếp tục)

Hoạt động cơ bản của một router là khá đơn giản. Xem xét một mạng đơn giản mô tả trong ảnh
dưới. Ở đây, một tổ chức có hai mạng IP riêng rẽ, một cái sử dụng một 10.0.100.x subnet và
cái kia sử dụng 92.168.0.x. (Trong cả 2 trường hợp subnet mask là 255.255.255.0. Lại một lần
nữa, cho nhiều hơn thông tin về subneting, tham khảo học phần sau). Một router được sử dụng
để kết nối hai mạng này. Trên mỗi bên của router là một switch, và mỗi switch chỉ có một máy
tính được kết nối. Về phía bên mạng 10.0.100.x, địa chỉ IP của máy tính là 10.0.100.50. Về phía
bên mạng 192.168.0.x, địa chỉ IP của máy tính là 192.168.0.50. (Cho đơn giản hoá, tôi chỉ thể
hiện một máy tính được kết nối với các switches trên mỗi bên của router, nhưng trong thế giới
thực, có thể có nhiều hơn).

router

Bây giờ giả sử rằng máy tính trên phía trái của ảnh (10.0.100.50) cần gửi một gói dữ liệu tới máy
tính trên phía phải của ảnh (192.168.0.50). Máy gửi định dạng gói dữ liệu và gửi nó tới switch 1.
Switch 1, đến lượt nó, gửi gói dữ liệu tới router. Router thẩm định địa chỉ IP đích đến và quyết định
rằng máy tính đích là trên mạng 192.168.0.50, nên nó chuyển tiếp gói dữ liệu tới switch 2. Switch 2
, đến lượt nó chuyển tiếp gói dữ liệu tới máy tính đích.
Chú ý rằng trao đổi này thực sự phức tạp hơn đáng kể so với mô tả. Cho một cái, các switches – cái không
biết về các địa chỉ IP – phải quyết định các địa chỉ MAC không chỉ của máy gửi và máy nhận mà còn của
router. Và router cũng phải biết địa chỉ MAC của hai switches. Bạn sẽ học về dạng định tuyến này thực sự
xảy ra như thế nào trong học phần sau. Nhưng cho bây giờ, tôi nghĩ bạn đã nhận ý tưởng chung.
Các học phần tiếp theo mô tả một vài đặc tính khác được cung cấp phổ biến bởi các routers.

Chia sẻ