Hệ thống các dạng C# (phần 13)

Dạng Bool

Dạng cuối cùng chúng ta sẽ đề cập ở mức này là dạng bool. Dạng bool có thể dường như
lạ lẫm nếu bạn là mới đối với lập trình nhưng chúng ta sẽ thấy giá trị của nó trước đó
lâu. Dạng bool nhận cái tên của nó từ Boolean logic, cái được đặt tên theo người tạo của
nó, George Boole. Dạng bool trình bày các giá trị đúng. Những cái này được sử dụng trong
ra quyết định, cái chúng ta sẽ đề cập trong học phần sau. Nó có 2 tuỳ chọn có thể: true và
false. Cả hai cái đó là bool literals cái bạn có thể viết vào code của bạn:

bool itWorked = true;
itWorked = false;

Một vài ngôn ngữ lập trình xử lí bool không là cái gì hơn là các ints huyền diệu, với false
là số 0 và true là bất cứ thứ gì khác. Nhưng C# mô tả các ints từ các bools vì kết hợp hai cái
là một con đường đối với nhiều hạng mục lỗi phổ biến.
Một bool về lí thuyết có thể sử dụng chỉ một bit đơn, nhưng nó sử dụng toàn bộ một byte.

Chia sẻ