Hệ thống các dạng C# (phần 12)

Scientific notation

Như chúng ta đã thấy khi chúng ta lần đầu tiên giới thiệu phạm vi các số dấu phẩy
động có thể trình bày, các số thực sự lớn và các số thực sự nhỏ được trình bày chính
xác hơn bằng scientific notation. Ví dụ, 6.022×1023 thay vì 602,200,000,000,000,000,000,000.
(Số đó, nhân tiện được gọi là Avogadro’s Number – một số với quan trọng đặc biệt
trong hoá học). Kí hiệu x không phải là một cái trên bàn phím, nên cho hàng thập
kỉ, các nhà khoa học đã viết một số như 6.022×1023 như 6.022e23, nơi e có nghĩa cho
“exponent”. Các floating-point literals trong C# có thể sử dụng cùng notation này
bằng cách nhúng một e hay E trong số:

double avogadrosNumber = 6.022e23;

Chia sẻ