Hệ thống các dạng C# (phần 10)

Các dạng dấu phẩy động (tiếp tục)

Có 3 dạng của số dấu phẩy động: float, double và decimal. Dạng float sử dụng 4 bytes,
trong khi double sử dụng nhiều gấp 2 lần như thế (nên gọi là double) tại 8 bytes. Dạng decimal
sử dụng 16 bytes. Trong khi float và double tuân theo các thông lệ sử dụng trong
thế giới điện toán, bao gồm trong bản thân mạch máy tính, decimal thì không. Cái đó
có nghĩa float và double là nhanh hơn. Tuy nhiên, decimal sử dụng hầu hết các bits của
nó cho lưu giữ các trọng số và là dạng dấu phẩy động chính xác nhất. Nếu bạn đang làm
thứ gì đó cái cần cực kì chính xác, thậm chí tại mất mát tốc độ, decimal là lựa chọn tốt hơn.
Tất cả số dấu phẩy động có các phạm vi cái là lộn xộn trong kích cỡ cái bạn sẽ không muốn
viết chúng ra theo cách điển hình. Thế giới toán học thường sử dụng scientific notation để
viết gọn các số cực lớn và cực nhỏ. Bạn có thể nghĩ về scientific notation như viết các số
0 trong một số như một cơ số của 10. Thay vì viết 200, chúng ta có thể viết 2×102
. Thay vì viết 200000, chúng ta có thể viết 2×105. Khi luỹ kế tăng lên một, số tổng các con số cũng tăng
lên 1. Luỹ kế thông báo cho chúng ta quy mô của số.
Kĩ thuật tương tự có thể được sử dụng cho các số rất nhỏ, mặc dù số mũ là âm. Thay vì viết 0.02,
chúng ta có thể viết 2×10-2. Thay vì viết 0.00002, chúng ta có thể viết 2×10-5  .
Bây giờ hãy tưởng tượng các số 2×1020 và 2×10-20 trông là gì khi được viết theo cách truyền thống.
Với hình ảnh đó trong đầu, hãy nhìn vào các phạm vi số gì các dạng số dấu phẩy động có thể trình
bày.

Chia sẻ