Dự án WordPress cơ bản: vòng lặp file index.php (phần 10)

Trang index đơn giản nhất

Cái sau là một file index chức năng (index.php), cái hiển thị các nội dung (và chỉ các
nội dung) của mỗi post, tuỳ theo các điều kiện được sử dụng để chuẩn bị Loop. Ví dụ này
minh hoạ sự cần thiết thực sự cho hoạt động của Loop nhỏ như thế nào.

<?php
get_header();
if (have_posts()) :

while (have_posts()) :

the_post();

the_content();

endwhile;

endif;
get_sidebar();
get_footer();
?>

Loop mặc định

Cái sau là một cái nhìn từng bước một vào việc sử dụng mặc định Loop cái đi đến cùng với
theme mặc định và cổ điển trong cài đặt tiêu chuẩn của WordPress v 1.5.

Bắt đầu Loop

Được tìm thấy tại đỉnh template file index.php mặc định là code bắt đầu cho Loop:

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

1. Trước tiên, nó kiểm tra xem liệu các posts có được khai phá với hàm have_posts().
2. Nếu có các posts, một while loop PHP sẽ được bắt đầu. Một while loop sẽ tiếp tục thực thi miễn là điều kiện trog dấu () về
luận lí là true. Vì vậy, miễn là hàm have_posts() trả về một giá trị true, while loop sẽ giữ lặp qua (lặp lại).
Hàm have_posts() đơn giản kiểm tra cho vật tiếp theo cho tập hợp hiện tại các posts. Bên trong thì, cái này dựa trên một cái đếm posts, cái được so sánh với tổng số posts trong tập hợp. Hàm the_post() sau đó sẽ giành post tiếp theo đó và cập nhật
cái đếm post bên trong. Tại đánh giá tiếp theo của have_posts() trong mệnh đề while, nếu vật khác có mặt, thân while loop được thực thi một lần nữa cho post tiếp theo. Khi tập hợp các posts cạn kiệt (cái đếm các posts khớp với tổng số posts), while loop kết thúc và The Loop di chuyển tới bất cứ lệnh nào nó có dưới phát biểu while, vẫn bên trong kiểm tra if. Ví dụ, phát biểu if có thể có một mệnh đề else với các phát biểu sẽ được thực thi nếu tập hợp các posts không chứa dữ liệu tại chỗ
đầu tiên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *