Dự án WordPress cơ bản: thiết lập ban đầu (phần 5)

Thiết lập ban đầu

Để bắt đầu, chúng ta sẽ tạo một bản sao của theme mặc định (default theme). Tôi sẽ cài đặt WordPress
2.8.5 trên máy địa phương của tôi bên trong MAMP
1. Tạo một thư mục mới cái có một tên hoàn toàn duy nhất cái phù hợp nhất dự án của bạn

tên theme

 

2. Copy vào thư mục mới tạo XHTML/CSS mockup files và thư mục image. Đổi tên index.html
style04-5-images.css lần lượt thành index.phpstyle.css. WordPress template files đi theo
cái được biết như là trật tự thứ bậc template (Template Hierarchy). Trật tự thứ bậc đó trước
tiên tìm kiếm trang index.php. Để trang đó như .html hay cố gắng đặt tên nó khác tại điểm này
sẽ dẫn đến template của bạn làm việc không đúng đắn.
3. Bây giờ, chúng ta sẽ tham chiếu từ file style.css của default theme. Mở file style.css của
default theme copy và chỉnh sửa vào đỉnh file style.css của bạn mới copy vào trước quy tắc style
của bạn:

/*Theme Name: 1 OpenSource Online Magazine
Theme URI: http://hyper3media.com/
Description: A WordPress Theme created originally for
<a href=”http://insideopenoffice.org”>InsideOpenOffice.org</a>
and then modified for Packt Publishing’s WordPress Theme Design.
Version: 1.4
Author: Tessa Blakeley Silver
Author URI: http://hyper3media.com
The CSS, XHTML and design is released under GPL:
http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php
*/

4. Trên localhost trong MAMP đi tới Administration>Appearance>Themes. Ở đó, bạn sẽ có thể
chọn và kich hoạt theme mới bạn vừa tạo.

kích hoạt theme

Chú ý: tôi cung cấp cho theme của tôi cái bắt đầu với 01 cho dễ tìm trong danh sách theme.
Trước khi, tôi thực sự triển khai theme, tôi sẽ loại bỏ 01 khỏi tên trong stylesheet.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *