Dự án WordPress cơ bản: plugin API hook file footer.php (phần 15)

Đặt một xử lí lên hook

Các hooks là một phần của plugin API và được sử dụng hầu hết bởi các nhà phát triển plugin để truy
cập và thao tác xử lí dữ liệu CMS WordPress, sau đó phục vụ nó lên cho bất cứ theme nào sử dụng. Theme
của bạn cần làm một vài chuẩn bị để làm việc với hầu hết plugins. Hook quan trọng nhất chúng ta sẽ làm
việc với là wp_head hook. Cái này cho phép các plugins kích hoạt và viết thông tin vào trong các header
files của theme WordPress, như CSS liên kết tới CSS chuyên biệt cái plugin có thể cần hay Javascript files cái
plugin có thể sử dụng để nâng cao site của bạn. Chúng ta sẽ nhìn vào một vài hooks khác cái sẽ nâng cao theme
của chúng ta và đảm bảo nó sẵn sàng cho plugin.

Plugin API hook trong file footer.php

Các WordPress plugins tận dụng plugin API hooks được đặt trong các themes để chúng có thể thực thi các lệnh khác
nhau bên trong plugin và/hay lấy và viết thông tin vào website của bạn. Để đảm bảo rằng footer markup và code của
bạn có thể hoạt động tốt với các plugins khác nhau, bao gồm hàm hook WordPress sau ngay trước tag </body> đóng của
XHTML markup file footer.php của bạn:


</div><!–//container–>
<?php wp_footer(); ?>
</body>

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *