Dự án bố cục trang thực chiến với đặc tính position (phần 6)

Dự án (tiếp tục)

Hoàn thành bố cục của information bằng cách đặt hai boxes cuối cùng trên trang.
Để đặt hai boxes cuối cùng:
1. Quay trở lại file pc_info.css trong editor của bạn, đi đến phần Seventh Infographic
và điền các quy tắc style sau:

div#info7 {
display: block;
top: 1000px;
left: 68%;

}

 

2. Thêm các quy tắc style sau vào phần Eighth Infographic:

div#info8 {
display: block;
top: 1100px;
left: 12%;
}

3. Cuộn lên tới trước phần Main Styles và xoá quy tắc style div.infobox {display: none;}
vì bạn không còn cần ẩn information boxes nữa.
4. Lưu các thay đổi của bạn đối với file và reload lại pc_info.html trong trình duyệt của
bạn. Ảnh dưới thể hiện bố cục hoàn chỉnh của 8 boxes trong inforgraphic.

box

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *