Cú pháp cơ bản của quy tắc CSS

Cú pháp CSS

Cú pháp cơ bản của CSS là như sau

selector{property:value}  Ví dụ p {background-color:green}

Trong đó
+ Selector: là thẻ chọn. Trong CSS, thẻ chọn là phần tử HTML hay các phần tử tới chúng một quy tắc CSS
được áp dụng. Đơn giản là thẻ chọn thông báo cho trình duyệt biết cái gì để style. Selector trong ví
dụ được gọi là type selector, nó tham chiếu đến một dạng của phần tử HTML, và sẽ style tất cả cái
khớp với nó. Trong ví dụ một p type selector bản thân nó sẽ áp dụng các styles cho tất cả phần tử
p.
+ Property:là đặc tính CSS, như font-color, font-size…
+ Value: là giá trị của đặc tính
+ Một cặp property:value được gọi là một khai báo (declaration)

Một số quy tắc

+ Nếu giá trị đặc tính có nhiều từ (được gọi là string) nên đặt giá trị của bạn trong dấu nháy đơn
hoặc nháy kép. Ví dụ:

p{font-family:”sans serif”}

+ Trong trường hợp thẻ chọn của bạn có nhiều khai báo, chúng sẽ được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy ;
Ví dụ:

p{text-align:center;
color:red}

+ Trường hợp có nhiều thẻ chọn
Ví dụ:

p span{background-color:yellow}

Định dạng này chỉ áp dụng khi thẻ <span> ở bên trong thẻ <p>.
Còn định nghĩa như sau, ví dụ:

p,span{ font-weigh:bold}

Cũng tương tự như:

p{…} và span{…}

được gọi là nhóm thẻ chọn (grouping selectors).
+ CSS chấp nhận xuống dòng và không gian trắng giữa các khai báo cho tính dễ đọc. Xem ví dụ trên.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *