Cơ sở liên kết mạng Cisco (phần 1)

Cơ sở liên kết mạng

Trước khi khám phá mô hình liên kết mạng và tiêu chuẩn kĩ thuật mô hình OSI, bạn cần nắm bức tranh lớn
và câu trả lời cho câu hỏi nóng bỏng này: Tại sao nó là quan trọng để học liên kết mạng Cisco?
Mạng và liên kết mạng đã phát triển theo cấp số nhân hai mươi năm qua. Chúng đã tiến hóa với tốc độ ánh sáng
để giữ nhịp với sự tăng lên lớn trong nhu cầu người dùng cơ bản (e.g chia sẻ dữ liệu và máy in đơn
giản) cũng như gánh nặng lớn hơn như trình bày từ xa đa phương tiện, hội nghị và thứ tương tự.
Trừ phi mọi người người cần chia sẻ tài nguyên mạng nằm ở cùng văn phòng, cái ngày càng hiếm, thách
thức là kết nối các mạng phù hợp để tất cả người dùng có thể chia sẻ sự phong phú dịch vụ và tài
nguyên được yêu cầu, trên vị trí hay từ xa.
Hình dưới đây thể hiện một mạng cục bộ (LAN) cơ bản, cái được kết nối sử dụng một hub, cái về cơ bản
là một thiết bị cũ cái kết nối các đường dây với nhau. Nhớ rằng một mạng đơn giản như cái này sẽ được
xem như một collision domain (xung đột miền) và một broadcast domain (truyền rộng miền). Đừng lo
lắng nếu bạn không biết tôi định nói gì vì chúng ta sẽ đề cập cái đó sớm.

mạng local

Các thứ không thể trở nên đơn giản hơn cái này. Vâng, mặc dù bạn vẫn có thể tìm thấy cấu hình mạng
này trong một vài mạng gia đình, nhiều trong số đó cũng như các mạng doanh nghiệp nhỏ nhất là phức
tạp hơn ngày nay. Khi chúng ta học tiếp, tôi sẽ vẫn giữ xây dựng trên mạng nhỏ này một chút cho đến
khi chúng ta đi đến một vài thiết kế mạng thực sự tốt, mạnh mẽ hiện đại.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *