Các nhóm route trong Laravel

Các nhóm Route

Các nhóm Route trong Laravel cho phép bạn nhóm một vài routes cùng với nhau để rằng
chúng có thể chia sẻ thuộc tính routes, như middeware, namespaces hay thiết lập subdomain.
Bằng cách sử dụng các nhóm route, bạn có thể giảm đáng kể lượng trùng code và làm các
routes của bạn dễ dàng quản lí hơn.
Sau đây là một thuộc tính then chốt cái có thể dược chia sẻ sử dụng các nhóm route:
Middleware: Cái này cho phép bạn gán middleware tới mọi route bên trong nhóm.

Route::middleware([ ‘auth’ ])->group( function ()
{
Route::get( ‘/dashboard’ , function () {
// Uses Auth Middleware
});
Route::get( ‘/account’ , function () {
// Uses Auth Middleware
});
});

Trong ví dụ này, cả route /dashboard và account sẽ sử dụng middleware auth.
Namespaces: Cái này cho phép bạn gắn tiền tố controller namespace của tất cả các routes bên
trong nhóm.

Route::namespace( ‘Admin’ )->group( function () {
// Controllers Within The
“App\Http\Controllers\Admin” Namespace
});

Trong trường hợp này, Laravel sẽ cho rằng các controllers cho tất cả các routes được định nghĩa bên
trong nhóm nằm ở App\Http\Controllers\Admin namespace.
Sub-Domains: Cái này cho phép bạn chỉ ra một subdomain cái tất cả các routes bên trong nhóm nên trả
lời tới.

Route::domain( ‘api.myapp.com’ )->group(
function () {
Route::get( ‘/’ , function () {
//
});
});

Route Prefixes: Cái này cho phép bạn gắn tiền tố URI của tất cả routes bên trong nhóm.

Route::prefix( ‘admin’ )->group( function () {
Route::get( ‘/’ , function () {
// Matches The “/admin” URL
});
});

Trong ví dụ này, route trả lời tới URL /admin. Bất cứ routes nào được định nghĩa bên trong nhóm sẽ
được gắn tiền tố với /admin.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *