Các headers HTTP (phần 1)

Các headers HTTP

HTTP hỗ trợ một số lượng lớn các headers, một vài trong số chúng được thiết kế cho mục đích đặc biệt
cụ thể. Một vài headers được sử dụng cho cả yêu cầu và trả lời, và những cái khác chỉ được sử dụng
cho một loại.

Header chung

+ Connection: connection thông báo cho đối phương kết thúc trao đổi thông tin, liệu nó có đóng kết nối
TCP hay không sau khi truyền tải HTTP đã hoàn thành,hoặc giữ nó tiếp tục kết nối cho những thông điệp
tiếp theo.
+ Content-encoding: content-encoding chỉ rõ loại mã hóa đang được sử dụng cho nội dung được chứa trong
phần thân thông điệp, như là gzip, cái được sử dụng bởi một vài ứng dụng để nén câu trả lời cho truyền
tải nhanh hơn.
+ Content-length: chỉ rõ độ dài bằng byte của phần thân thông điệp.
+ Content-type: chỉ rõ dạng của nội dung chứa trong phần thân thông điệp, như là text/html cho
tài liệu HTML.
+ Transfer-encoding: chỉ rõ bất cứ mã hóa nào được sử dụng trong phần thân thông điệp để tạo điều
kiện thuận lợi cho truyền tải chúng trên HTTP. Nó thường được sử dụng để chỉ mã hóa gói được sử dụng.

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *