Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 4)

Tầng internet

TCP và UDP truyền các segments và packets của chúng xuống tầng internet nơi chúng được xử lí bởi giao
thức IP. IP chuẩn bị cho chúng truyền đi bằng cách định dạng chúng thành các IP datagram. IP quyết
định địa chỉ IP cho mỗi datagram, để chúng có thể truyền đi hiệu quả tới máy nhận.
+ IP datagram
IP gắn một IP header vào mỗi segment hay packet header , ngoài những thông tin đã được thêm vào bởi TCP
hay UDP, còn bao gồm cả địa chỉ IP của máy gửi và máy nhận, độ dài của datagram và trật tự sequence của
datagram. Thông tin này được cung cấp trong trường hợp datagram vượt quá kích cỡ byte cho phép đối
một gói dữ liệu trên mạng và phải được phân mảnh (fragment).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *