Các dạng gói dữ liệu qua các tầng của mô hình OSI (phần 1)

Gói dữ liệu (data encapsulation) và stack của giao thức TCP/IP

Gói dữ liệu (packet) là đơn vị cơ sở của thông tin truyền qua mạng, bao gồm ít nhất một header với
địa chỉ của máy gửi và máy nhận và phần thân của dữ liệu sẽ được truyền đi. Khi gói dữ liệu đi qua
stack của giao thức TCP/IP, giao thức của mỗi tầng hoặc thêm vào (trên máy gửi) hoặc loại đi (trên
máy nhận) các trường khỏi header cơ sở. Khi một giao thức trên máy gửi thêm dữ liệu vào header của
gói dữ liệu, quá trình này được gọi là gói dữ liệu (data encapsulation).

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *