C++ cấu trúc vòng lặp: câu lệnh for

Câu lệnh for

Cú pháp:

for(biểu thức 1, biểu thức 2, biểu thức 3)
{khối lệnh}

Trong đó:
Biểu thức 1: khởi tạo giá trị ban đầu cho biến điều khiển.
Biểu thức 2: là quan hệ logic thể hiện điều kiện tiếp tục vòng lặp.
Biểu thức 3: phép gán dùng thay đổi giá trị biến điều khiển.
Ý nghĩa: Kiểm tra điều kiện nếu đúng thì thực hiện khối lệnh ; lặp lại kiểm tra điều kiện nếu sai
thoát khỏi vòng lặp
Khối lệnh phải đặt trong dấu {}.

Ví dụ: Tính tổng của dãy các số từ 1 đến 100.
Chương trình dùng một biến đếm i được khởi tạo từ 1, và một biến kq để chứa
tổng. Mỗi bước lặp chương trình cộng i vào kq và sau đó tăng i lên 1 đơn vị. Chương
trình còn lặp khi nào i còn chưa vượt qua 100. Khi i lớn hơn 100 chương trình dừng.
Sau đây là văn bản chương trình.
void main()
{
int i, kq = 0;
for (i = 1 ; i <= 100 ; i ++) kq += i ;
cout << “Tổng = ” << kq;
}

Chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *